เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ กองทุนที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ
พันธกิจ 1. เป็นแหล่งเงินในการเพิ่มทุนแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ยุทธศาสตร์ 1. บริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มั่นคงแข็งแกร่ง 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
เป้าหมาย 1. กองทุนได้รับเงินนำส่งครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาและสามารถจัดสรรเงินในการเพิ่มทุนได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 2. กองทุนสามารถเสนอแนะและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ระบบการบริหารจัดการของกองทุนทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุน
1.2 เพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ทันการณ์
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลงทุน
1.4 ติดตามการใช้เงินเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.1 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกิดประโยชน์ในภาพรวม 3.1 กำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุน
3.2 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 พัฒนาบุคลากรของกองทุน
เป้าประสงค์ กองทุนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ