เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang

  ผลการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รอบตัดสิน)

              ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ)
  ได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทุนฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์  ได้เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยมีระยะเวลาส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่    31 มกราคม 2561
   
               บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการตัดสินผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้
               1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของ นายธานี  เหมือนนุช ชื่อผลงาน กองทุนเพื่อการพัฒนา
               2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของ นายชนะ  อั้งลี่ ชื่อผลงาน หยดน้ำแห่งกองทุน และผลงานของ นายภัทรพล  เรืองเสน ชื่อผลงาน Thai Inspiration 
   
   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

  ดาวน์โหลด