เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang

    การประชุมคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2561

                เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้พิจารณารายงานผลตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561