เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
ร้องเรียน

ขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา

สามารถส่งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่ sfifund.fpo@fpo.go.th